Shri Ganapati Lahu Kambale

(Adhyaksha)

Sau. Mangal Ramrav Patil

(Sadasya)

Shrimati Sajakka pavar

(Sadasya)

Shri Pratap Arun Prabhu

(Admin)

Shrimati Manisha Anil Babar

(Sachiv)

Sau. Pallavi Hanamant Patil

(Sadasya)

Shri Aniruddha Sakharam Joshi

(Admin)

Shri Prakash Hindurao Patil

(Admin)